Obsluha (topič) kotelny
Pro naše smluvní zákazníky provádíme obsluhu technologického zařízení kotelny dle MPŘ (místní provozní řád) kotelny a to na základě uzavřené smlouvy.

Povinnosti obsluhy (topič) dle vyhlášky ČÚBP č.91/1993 Sb., §15
Obsluha kotelen
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete odborně vyškolit obsluhu vaší kotelny? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu
dodržovat místní provozní řád a návody k obsluze kotelního zařízení
neprodleně ohlásit provozovateli (následně objednavateli) každou poruchu, závadu, nebo neobvyklý jev při provozu kotlů,  při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu
trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelně, dbát aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby
zapisovat do místního provozního deníku kotelny údaje v rozsahu a lhůtách stanovených MPŘ (místní provozní řád)
v rozsahu a ve lhůtách stanovených místním provozním řádem kotelny a návodům k provozu obsluze a údržbě zařízení, kontrolovat tahové (tlakové) poměry na kotlích, stav a funkci zabezpečovacích, regulačních a signalizačních zařízení a to bez zásahu do vlastního automatického ovládání
při vzdálení kotelnu zamykat
podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy
Občasnou obsluhu kotle / kotelny - je pravidelná kontrola kotle / kotelny obsluhou (topičem) ve lhůtách stanovených v místním provozním řádu kotelny (MPŘ).

Trvalou obsluhou kotle / kotelny - je obsluha, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek stanovených v místním provozním řádu kotelny (MPŘ).


Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je 5 let ode dne vydání.
Platnost osvědčení obsluhy tlakových nádob je 3 roky ode dne vydání.
Platnost osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice je 3 roky ode dne vydání.
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.