Pro naše smluvní zákazníky provádíme a zajišťujeme provoz technologického zařízení kotelny dle MPŘ (místní provozní řád kotelny), na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi objednatelem a provozovatelem, kde všechny práva a povinnosti provozu vyhrazených technických zařízení přecházejí na provozovatele. Provozovatel je organizace, která kotelnu skutečně užívá, provozuje a odpovídá za její stav a provoz.

Povinnosti provozovatele dle vyhlášky ČÚBP č.91/1993 Sb., §12:
Provoz kotelen
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete odborně provozovat vaši kotelnu? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
zajistit písemné vypracování provozního řádu kotelny
zajistit provoz kotelny v souladu s MPŘ (místní provozní řád)
provádět preventivní a provozní údržbu kotelny a kontroly činnosti obsluhy (topič)
zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné
dozírat, aby se v prostoru kotelnách nekonaly práce které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby
zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky (obsluha - topič)
zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí obsluhy (topiče)
zajistit osobní ochranné pomůcky, jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit obsluhu (topiče) s používáním těchto prostředků a jejich používaní vyžadovat a soustavně kontrolovat
zajisti stanovené lékařské prohlídky obsluhy (topiče)
označit dveře do kotelny bezpečnostní tabulkou s nápisem „KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“
odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizí
zajišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným MPŘ (místní provozní řád)
uschovávat místní provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu 3 let
ustanovit osobu zodpovědnou za plynové zařízení
ustanovit osobu zodpovědnou za tlakové nádoby stabilní
sledovat chemickou kvalitu vody a zajistit provozování zařízení na chemickou úpravu vody v souladu  s návodem výrobce
zajistit školení zaměstnanců o požární ochraně
Provozovatel zajistí pro bezpečný provoz plynového zařízení dle § 7 vyhlášky č. 85/1978 Sb. provádění provozních revizí a dle § 3 téže vyhlášky provádění kontrol plynového  zařízení.
Dle vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb. a NV č. 101/2005 Sb. zajišťuje provozovatel provádění odborné prohlídky kotelny.
Provoz TNS a jejich revize a zkoušky se zajišťuje dle ČSN 69 0012 a vyhlášky ČÚBP č.18/1979 Sb. v platném znění.
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.